ફોન આગામી ફોન Megjegyzés 9 કરતા પણ સાઈઝમાં મોટો છે. Samsung A70 Unboxing áttekintés Gujarati - VIDEO-ban

Ez a videó először megjelent https://www.youtube.com/watch?v=qHpi6rxqmvg